ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

1.Սույն ինտերնետային էջում տեղադրված տեղեկատվությունը վերաբերվում է Դիլիջան քաղաքին: Էջում հրապարակված տեղեկատվության շարադրման, տվյալների բազաների կառուցվածքի և էջադրման հեղինակային իրավունքները պատկանում են դրանց հեղինակներին:

2. Սույն ինտերնետային էջում հրապարակված նյութերի, տվյալների բազաների, ինչպես նաև դիզայնի վերահրապարակումը և առևտրական նպատակներով օգտագործումը թույլատրվում է միայն հեղինակների համաձայնությամբ:

3. Սույն ինտերնետային էջը տնօրինող անձանց, քաղաքացիների կողմից տրամադրված անհատական տվյալները հավաքվում, պահպանվում և պաշտպանվում են՝ ըստ «Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջների: Քաղաքացիների կողմից տրամադրվող անհատական տվյալները ենթակա չեն հրապարակման ու բացահայտման, և օգտագործվում են զուտ այն նպատակով որի համար որ ներկայացվում են: Դրանք անմիջապես վերացվում են՝ տրամադրման նպատակին ծառայող անհրաժեշտության բացակայության դեպքում: